Algemene voorwaarden

1. WAPPY

Iedere overeenkomst gesloten tussen de BV “EFORGE”, waarvan de zetel gevestigd is te 8550 Zwevegem, Blokkestraat 41B bus 1.1, België, BTW BE 0808.554.782, RPR DENDERMONDE,(hierna “WAPPY”) en de klant wordt beheerst door onderhavige voorwaarden. Eforge biedt een online applicatie aan onder de merknaam “WAPPY®”. Deze tool biedt een integratie aan van verschillende diensten met het oog op een efficiëntere bedrijfsadministratie van haar klanten. De app faciliteert meer bepaald de uitwisseling van data tussen werkplaats en de verantwoordelijken van de administratie. De functionaliteiten bestaan onder andere uit (hierna de “diensten”):

Infodeling; takenlijst; contact- & adresgegevens; uurregistratie; materiaalregistratie; fotobeheer; opmerkingbeheer; digitaal handtekenen; data-uitwisseling administratiesoftware;

WAPPY bezit het recht om de aanbieding en samenstelling van haar diensten (alsook van haar features, cfr. artikel 9) aan te passen wanneer zij hiertoe beslist. In ieder geval houdt zij eraan om de klant hiervan binnen redelijke termijn voorafgaandelijk op de hoogte te brengen via een vermelding op haar website of via de WAPPY communicatie naar bestaande klanten toe (cfr. artikel 17). De diensten, zoals beschreven op de website of in de WAPPY communicatie (cfr. 17) worden beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis. Daarenboven kan de klant te allen tijde extra informatie worden ingewonnen bij WAPPY dienaangaande. De klant verklaart dan ook voldoende precontractueel geïnformeerd te zijn over de inhoud en draagwijdte van de diensten.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Door bestelling van de diensten van WAPPY, erkent de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website van WAPPY met het adres http://www.wappy.io. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Indien WAPPY nalaat de strikte toepassing te eisen van een van de bepalingen van deze voorwaarden, kan dit niet worden beschouwd als een stilzwijgende afstand van deze rechten. WAPPY behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een aanpassing op haar website. Dergelijke aanpassing zal op redelijke termijn voorafgaandelijk aangekondigd worden door WAPPY op haar website, alsook via de WAPPY communicatie aan de reeds bestaande klanten (cfr. artikel 17). De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. Ingeval van nietigheid van één van de bepalingen, zullen WAPPY en de klant, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling.

3. KLANTEN

Een klant is iedere private of professionele persoon die diensten afneemt van WAPPY, evenals iedereen die in naam en voor rekening van een rechtspersoon optreedt. Iedere private klant wordt verondersteld minstens 18 jaar oud te zijn. Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument-klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

4. OFFERTE

Offertes van WAPPY zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten. Offertes omvatten enkel die diensten die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Promoties, folders of catalogi, van welke aard dan ook, uitgaande WAPPY zullen niet beschouwd worden als een offerte.

5. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een overeenkomst komt pas juridisch en definitief tot stand wanneer de klant een bestelling plaatst bij WAPPY (i) door het ondertekenen van de offerte, (ii) door het bevestigen van de bestelling via e-mail of elke mogelijke communicatie die aangeeft dat de klant met WAPPY zal samenwerken, (iii) door het onderteken van een bestelbon, (iii) telefonisch, en op voorwaarde dat deze bestelling gevolgd wordt door een e-mail van WAPPY aan de klant waarbij deze een gebruikersaccount wordt verstrekt ter activatie (zie verder toegelicht in artikel 6). Een geldige bestelling veronderstelt minstens de opgave van volgende informatie door de klant: Identiteitsgegevens van de private of rechtspersoon met geldig e-mailadres; Gewenste modules (cfr. artikel 9); Gewenst aantal gebruikers; Facturatie gewenst op maand of jaar basis. Vooraleer over te gaan tot toekenning van een gebruikersaccount, bezit WAPPY het recht om bijkomende informatie op te vragen aangaande de klant en diens activiteiten, zoals maar niet beperkt tot onderzoek van diens kredietwaardigheid. De gegevens die een klant opgeeft voor het bekomen van een gebruikersaccount dienen in ieder geval accuraat, waarachtig, up-to-date en volledig te zijn. Bij gebrek aan correcte medewerking van de klant dienaangaande, of bij twijfels van WAPPY omtrent de identiteit of toelaatbaarheid van de activiteiten van de klant, behoudt WAPPY zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling, door toekenning van een gebruikersaccount, te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de klant de intentie heeft om de diensten zelf weder te verkopen, is WAPPY gerechtigd te weigeren. Een weigering tot toekenning van een gebruikersaccount (en dus tot contracteren) door WAPPY geeft in geen geval aanleiding tot enige schadeloosstelling. Eventuele wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst na toekenning van de gebruikersaccount, worden slechts als geldig beschouwd na schriftelijk akkoord van of uitvoering door WAPPY.

6. GEBRUIKERSACCOUNT/LOGIN

Een aanvaarding door WAPPY van een geldige bestelling door de klant leidt tot een activatie van een gebruikersaccount. Via een gebruikersaccount en de daarbij horende login(s) wordt de klant toegang geboden tot de diensten van WAPPY. Toegang tot de diensten impliceert een recht op gebruik van de diensten ten gunste van - maar tegen betaling door - de klant. In geen geval impliceert dit enige eigendomsoverdracht van de diensten door WAPPY aan de klant. Een gebruikersaccount bevat de locatie en toegangscodes waarmee de klant toegang wordt geboden tot de diensten. De toekenning van een gebruikersaccount gaat gepaard met de toekenning van minimum een (1) of meerdere logins. Het aantal logins komt overeen met het aantal gebruikers van de klant door WAPPY toegestaan.Een login behoort slecht toe tot één persoon, en mag dan ook niet gedeeld worden met meerdere personen. Per login dient iedere gebruiker van de klant een uniek wachtwoord in te stellen, dat tot diens persoonlijke informatie behoort. Iedere klant is uitsluitend verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van diens gegevens inzake de gebruikersaccount en logins, zoals maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en het paswoord. De klant wordt verondersteld deze informatie niet over te dragen aan een derde partij en ieder ongeautoriseerd gebruik onmiddellijk te sanctioneren, alsook te melden aan WAPPY. Bovendien wordt een klant zelfs niet verondersteld zijn paswoorden (of deze van zijn gebruikers per login) mee te delen aan WAPPY (bijvoorbeeld in het kader van de helpdesk waarbij assistentie wordt verzocht van WAPPY - cfr. artikel 16). Ieder verlies of misbruik van de persoonlijke gegevens verbonden aan de gebruikersaccount en de daarbij horende logins zal dan ook niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid in hoofde van WAPPY.

7. DUURTIJD EN OPZEGGING

Een overeenkomst tot gebruik van de diensten van WAPPY wordt gesloten voor onbepaalde duur. De verderzetting van de overeenkomst is evenwel steeds afhankelijk van voorafbetaling door de klant voor de overeengekomen periode (maand of jaar). Zodoende hanteert WAPPY het principe van een abonnement. Opzegging door de klant kan op ieder moment en om welke reden dan ook, mits verzending van een e-mail aan WAPPY (info@wappy.io). WAPPY houdt eraan om binnen de vijf (5) werkdagen na datum van deze email uitwerking te verlenen aan deze beëindiging en de gebruikersaccount van de klant te deactiveren. In ieder geval dient opzegging door de klant plaats te vinden veertien (14) dagen alvorens WAPPY is overgegaan tot facturatie in kader van de voorafbetaling van de aankomende overeengekomen periode (cfr. artikel 10). Indien de opzegging plaatsvindt nadat WAPPY reeds is overgegaan tot facturatie, wordt de klant verondersteld deze factuur tijdig te betalen (zelfs indien deze zinnens is geen verder gebruik van de overeenkomst te willen maken). In het geval de klant niet-akkoord gaat met – niet limitatieve opsomming – (i) een wijziging van het aanbod of de samenstelling van de diensten van WAPPY (cfr. artikel 1), (ii) een wijziging van de algemene voorwaarden door WAPPY (cfr. artikel 2) of (iii) een eventueel aangekondigde prijsaanpassing door WAPPY ( cfr. artikel 9), kan hij aldus te allen tijde en op eenvoudige wijze de overeenkomst beëindigen. In geen geval biedt dit de klant evenwel een bijkomende eis tot schadevergoeding ten laste van WAPPY.

8. LEVERING

De diensten van WAPPY nemen de vorm aan van een “software as a service”. Het louter meedelen van de gebruikersaccount (met bijhorende logins) aan de klant zal worden beschouwd als oplevering van de diensten. Ingebruikname van het portaal van de diensten door de klant staat gelijk met aanvaarding hiervan. Ingebruikname en toegang tot de diensten door de klant veronderstelt een smartphone die toegang heeft tot de apps beschikbaar op Google Play Store en App store, en die kan connectoren met het internet.

9. PRIJS

De dienst wordt samenstelt door de klant en dit tegen een bepaalde prijs per maand:

Infodeling; takenlijst; contact- & adresgegevens; uurregistratie; materiaalregistratie; fotobeheer; opmerkingbeheer; digitaal handtekenen; data-uitwisseling administratiesoftware;

In het geval de klant tevens opteert voor één of meerdere gebruikers, zal dit een bijkomende maandelijkse prijs per gebruiker impliceren. De prijs per gebruiker is afhankelijk van de diensten die gekozen worden. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en exclusief BTW. De diensten zullen worden aangerekend aan de prijs zoals vermeld op de offerte op het ogenblik dat overeenkomst tussen partijen is tot stand gekomen (cfr. artikel 5). In geen geval kan WAPPY garanderen om haar prijzen - zoals vermeld op de offerte - voor een bepaalde termijn te zullen aanhouden, gezien zij hiervoor afhankelijk is van de marktstructuur. Voor zover de prijzen zijn gebaseerd op de alsdan geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/diensten, sociale premies en overheidslasten, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/of andere kosten is WAPPY in geval van verhoging of verlaging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen c.q. te verlagen wanneer zij hiertoe wenst te beslissen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. De nieuwe prijsstructuur zal tenminste één maand voor de inwerkingtreding ervan via de WAPPY communicatie worden ter kennis gebracht aan de bestaande klanten (cfr. artikel 17) en worden aangekondigd op de website.

10. FACTURATIE

WAPPY houdt eraan om te factureren aan haar private en professionele klanten. Dit zal gebeuren op maand of jaarlijkse basis, afhankelijk wat de klant heeft verkozen bij het plaatsen van zijn bestelling (cfr. artikel 5). In het geval van opzegging door de klant (cfr. artikel 7), zullen de reeds betaalde gelden aan WAPPY (onafhankelijk of de voorafbetaling betrekking had op de periode van een maand of van een jaar) definitief verworven blijven en niet het voorwerp uitmaken van terugbetaling. Door het bestellen/afnemen van de diensten, verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door WAPPY, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen. De factuur zal verzonden worden naar de bestemming die de klant heeft opgegeven bij diens bestelling. De klant houdt eraan om WAPPY tijdig op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen dienaangaande.

11. BETALING

De klant dient voorafgaandelijk te betalen via bankoverschrijving. WAPPY hanteert een betaaltermijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van iedere factuur. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 12% van het factuurbedrag, met een minimum van vijftig euro (€ 50,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van WAPPY om een hogere schadevergoeding te eisen. Bovendien behoudt WAPPY zich het recht voor om de toegang tot de diensten tijdelijk op te schorten tot wanneer zij de effectieve betaling van de klant heeft ontvangen.De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering.

12. ANNULERING

WAPPY behoudt zich het recht voor om bij annulatie van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, maar in ieder geval voorafgaandelijk aan de levering van de diensten (cfr. artikel 8) aan de klant een schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de prijs van de geannuleerde bestelling, BTW niet inbegrepen, onverminderd het recht van WAPPY op vergoeding van de werkelijk geleden schade indien zij deze kan bewijzen.

13. BEÏNDIGINGSMOGELIJKHEDEN DOOR WAPPY

Gezien de overeenkomst van onbepaalde duur is, bezit WAPPY het recht om de overeenkomst te beëindigen ten aanzien van de klant - door deactivatie van diens gebruikersaccount - wanneer zij hiertoe een objectieve noodzaak ziet. Onder objectieve noodzaak is begrepen, zonder beperkt te zijn tot: Indien WAPPY tijdens de overeenkomst redenen heeft om te veronderstellen dat de gegevens van de klant vals, inaccurraat of verouderd zijn; In het geval WAPPY ontdekt of substantiële vermoedens heeft dat de klant haar diensten gebruikt voor ongeauthoriseerde doeleinden; Bij vermoedens van schending van huidige algemene voorwaarden door de klant; In het geval WAPPY ontdekt dat de overeenkomst met de klant is gebaseerd op foutieve informatie van de klant of wanneer WAPPY vermoedt dat de klant een product van WAPPY aankoopt omwille van redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen beschouwd worden; Indien de klant in gebreke blijft om zijn uitstaande facturen aan WAPPY tijdig of volledig te betalen; In het geval van een dreigend faillissement van de professionele klant. Na deactivatie is WAPPY gerechtigd om de klant definitief de toekomstige toegang te ontzeggen tot de diensten, dan wel de deactivatie opnieuw ongedaan te maken na onderhandeling met de klant. In elk van deze gevallen is WAPPY gerechtigd een schadevergoeding te eisen voor de schade die zij hierdoor heeft opgelopen.WAPPY houdt eraan om de klant te verwittigen van de deactivatie per e-mail minstens 5 kalenderdagen alvorens de beëindiging uitwerking zal vinden.Bij deactivatie tijdens de looptijd van een periode (maand of jaar) waarvoor WAPPY reeds voorafgaande betaling heeft ontvangen van de klant, houdt zij eraan deze betaling pro rata terug te betalen aan de klant binnen de 14 kalenderdagen na effectieve stopzetting van de diensten.

14. CONFIDENTIALITEIT

(14.1) Inputdata: Alle data die wordt ingegeven door de klant bij gebruik van de diensten (hierna “inputdata”), zullen naar best vermogen en met de nodige zorg confidentieel worden behandeld door WAPPY. WAPPY zal zich louter beperken tot het analyseren van het gebruikersgedrag van haar klanten met het oog op verbetering van haar diensten. Een lijst met medewerkers die toegang hebben tot de inputdata kan opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar info@ wappy.io. Enkel wanneer de klant hiertoe uitdrukkelijk verzoekt in het kader van de helpdesk (cfr. artikel 16), zal WAPPY eventueel andere werknemers uitzonderlijk toegang verlenen tot de inputdata met het oog op een snelle en gerichte oplossing van het probleem van de klant. WAPPY fungeert als facilitator voor de verwerking van de inputdata van de klant, en dient dan ook als loutere verwerker te worden beschouwd. De klant is en blijft de eindverantwoordelijke van diens verwerkte inputdata en de inhoud daarvan. De verwerking via WAPPY mag plaatsvinden waar dan ook ter wereld, en middels de technieken die zij daartoe zelf voldoende acht. Iedere klant is verplicht om zelf de nodige confidentialiteit toe te kennen aan haar inputdata, en toe zien dat dit tevens wordt nageleefd door derden aan wie zij de toegang verleent tot haar gebruikersaccount. Zo dient een klant zich ervan bewust te zijn dat hij bij het overmaken van zijn “API-key” aan een derde partij, hij deze derde partij volledige toegang geeft tot diens gebruikersaccount, logins en inputdata. WAPPY kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van of onjuist gebruik van de inputdata van haar klanten, behalve wanneer dit louter en alleen te wijten is aan haar fout. WAPPY zal enkel overgaan tot het verlenen van toegang in de inputdata van haar klant aan derden, wanneer zij hiertoe rechtsgeldig wordt verzocht (bijvoorbeeld: in kader van een juridisch onderzoek of wanneer zij hiertoe bij vonnis wordt verplicht). Elke kost of schade dat dergelijke toegang met zich meebrengt ten laste van WAPPY, zal worden gedragen door de klant.

(14.2) Samenwerking: Alle informatie (zoals maar niet beperkt tot bedrijfsgegevens, klantenlijsten of gegevens over loonlijsten) die tussen WAPPY en een (potentiële) klant wordt uitgewisseld voorafgaand aan een samenwerking tussen partijen tot onderzoek van de mogelijkheden van een eventuele samenwerking, zal door elk van de ontvangende partijen als confidentieel worden behandeld. Dezelfde verplichting geldt voor alle informatie die tijdens de samenwerking tussen partijen wordt uitgewisseld. Deze confidentialiteitsverplichting heeft evenwel in geen geval tot gevolg dat ideeën besproken tussen partijen die kunnen dienen tot verbetering of uitbreiding van de diensten van WAPPY, niet achteraf door en in naam van WAPPY mogen worden uitgewerkt en vervolgens gecommercialiseerd. De ontvangende partij mag deze confidentiële informatie uitsluitend bekend maken aan haar werknemers voor zover deze daarvan kennis dienen te hebben voor het realiseren van een eventuele samenwerking. Ieder van de ontvangende partijen zijn gehouden tot een eeuwigdurende geheimhouding, tenzij wanneer de versterkte informatie openbaar bekend is geworden buiten toedoen of nalaten van de ontvangende partij, of wanneer de ontvangende partij juridisch verplicht is tot bekendmaking. Elk van de ontvangende partijen verplicht zich om de informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of toe te passen voor enige ander doel dan het onderzoeken van een eventuele samenwerking tussen partijen. Geen van de ontvangende partijen zal een aanvraag indienen tot intellectuele eigendomsbescherming, waar ook ter wereld, met betrekking tot de aan hem versterkte informatie en zal ook niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verstrekkende partij. Indien een van de ontvangende partijen de verplichtingen van artikel 14.2 nalaat na te komen, zal door dit enkel feit per gebeurtenis een onmiddellijk opeisbare vergoeding verschuldigd zijn van 500,00 EUR ten gunste van de verstrekkende partij, onverminderd het recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

15. GEVOLGEN DEACTIVATIE

Indien de overeenkomst tussen WAPPY en de klant wordt beëindigd ingevolge een opzegging door de klant (cfr. artikel 7), is de klant ertoe gehouden om voorafgaand aan diens opzegging en op eigen initiatief zijn ingegeven inputdata te exporteren via de beschikbare export tools. Indien de overeenkomst tussen WAPPY en de klant wordt beëindigd door toedoen van WAPPY (cfr. artikel 13), dient de klant - binnen de periode die WAPPY heeft meegedeeld bij kennisgeving van de beëindiging  zijn input-data te exporteren via de beschikbare export tools. Indien de klant de bepalingen van dit artikel niet naleeft, behoudt WAPPY zich het recht voor om deze inputdata te bewaren op grond waarvan zij deze naar best behoren met nodige confidentialiteit zal behandelen en niet openbaar zal maken. Evenwel bezit WAPPY in dergelijk geval WAPPY het recht om de inputdata na verloop van tijd te wissen en de kosten hieraan verbonden door te rekenen aan de klant na afloop van de overeenkomst tussen partijen. Deze kost zal de klant worden aangerekend via een factuur met een betaaltermijn van 10 kalenderdagen.

16. HELPDESK EN KLACHTEN

In het geval de klant vragen heeft of problemen ondervindt aangaande de functionaliteit van de diensten, kan beroep worden gedaan op de helpdesk van WAPPY. Deze helpdesk wordt gegarandeerd van 9u tot 12u en van 13u tot 17u op werkdagen (zater-, zon- en feestdagen uitgesloten), en is volledig kosteloos. Deze helpdesk kan telefonisch of per email (support@wappy.io) worden bereikt. Via haar helpdesk zal WAPPY de klant naar best vermogen en zo spoedig als mogelijk bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor de specifieke vraag van de klant. De beschikbaarheid van de diensten kan te allen tijde door de klanten online, live en in real-time worden geraadpleegd op de website van WAPPY. Bij problemen inzake beschikbaarheid van haar diensten, zal WAPPY binnen de grenzen van het redelijke een oplossing aanbieden. In ieder geval bezit WAPPY volledige vrijheid om te bepalen wat een gepaste oplossing of tegemoetkoming is naar haar klanten. Onmiddellijk na de levering van de dienst (cfr. artikel 8), dient de klant een eerste verificatie uit te voeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft - onder meer - betrekking op: hoeveelheden van de logins, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken van de software, etc. De klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 5 kalenderdagen na levering aan WAPPY over te maken via de helpdesk of e-mail (support@wappy.io), maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan. Verborgen gebreken dienen door professionele klanten binnen één (1) maand vanaf datum van levering van de diensten, maar in ieder geval 48 uur na ontdekking ervan, schriftelijk aan WAPPY te worden meegedeeld, via de helpdesk of e-mail (support@WAPPY. be). Dergelijke gebreken hebben - onder meer - betrekking op: fouten in de backend van de website of programmatuur, database of programmeerfouten, etc. Voor consumenten-klanten geldt de wettelijke garantie voor verborgen gebreken van 2 jaar vanaf de datum van levering van de diensten. Dergelijke garantie kan slechts worden ingeroepen voor zover de consument-klant kan aantonen dat het gebrek reeds bestond op het moment van levering. Alle klachten op grond van verborgen gebreken dienen, op straffe van verval, binnen de maand na de ontdekking ervan door de consument-klant aan WAPPY te worden meegedeeld als bepaald in deze paragraaf. Indien geen klachten worden meegedeeld binnen deze termijnen, wordt de klant geacht de levering te hebben goedgekeurd en aanvaard. Op straffe van onontvankelijkheid van de klacht moet de klant kunnen bewijzen dat hij de diensten zowel voor als na het ontdekken van de gebreken correct gebruikt heeft. De garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken is in geen geval van toepassing indien de schade veroorzaakt is door een foutief of onbeveiligd gebruik van de diensten door de klant (bv. geen gebruik van firewall of onvoldoende bescherming tegen virussen). Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verandering of herstel door de klant zelf of door derden. De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

17. WAPPY COMMUNICATIE

De diensten omvatten communicatie van WAPPY via e-mail op regelmatige tijdstippen, aangaande dienstgerelateerde aankondigingen, administratieve e-mails en nieuwsbrieven. Ten allen tijde beschikt de klant over de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor deze nieuwsbrieven. Gezien deze communicatie wordt beschouwd als inherent deel uitmakend van de dienstverlening kan de klant WAPPY op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor wijzigingen van welke aard dan ook waarvan de klant normaliter op de hoogte zou zijn gesteld door de communicatie maar geen kennis heeft van gekregen ingevolge diens uitschrijving.

18. AANSPRAKELIJKHEID

WAPPY staat in geen geval het gebruik toe van haar diensten voor illegale of onwettige doeleinden, of voor de overdracht van data die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten (niet-limitatieve opsomming). De bestemming van het gebruik van de diensten is de volledige verantwoordelijkheid van de klant. De klant garandeert in geen geval de diensten te gebruiken voor de overdracht van “junk mail”, “spam”, “chain mail”, “phishing” of andere ongewenste massadistributie van e-mail. Het gebruik van de diensten en (het gedownloade materiaal via het gebruik van de diensten) verloopt op eigen risico van de klant. De klant erkent daarbij uitdrukkelijk dat de diensten door WAPPY worden geleverd zonder enige verklaringen of garanties, expliciet of impliciet. Zo geeft WAPPY geen garanties met betrekking tot deze dienst of de informatie verstrekt door deze diensten. Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van vorige paragraaf, garandeert WAPPY niet dat: (i) de diensten en/of website voortdurend beschikbaar, virusvrij, tijdig of volledig veilig zullen zijn, of (ii) de door de dienst verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig of niet-misleidend is. De klant is in ieder geval zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan zijn computerprogramma of draadloos apparatuur na gebruik van de diensten. Alle vermeldingen op de website zelf met betrekking tot de betrouwbaarheid en de beveiliging van de diensten vormen een loutere beschrijving van de inspanningsverbintenis van WAPPY. WAPPY zal aldus te allen tijde optreden naar best vermogen en eigen inzicht. Voor verdere uitleg over de vermeldingen op de website verwijst WAPPY steeds naar de inhoud van deze voorwaarden. Een klant wordt geacht geen (confidentiële) informatie/gegevens (vb. een excel sheet met data) te verstrekken aan WAPPY op welke wijze dan ook of om welke reden dan ook. Indien hier toch wordt van afgeweken door uitdrukkelijk handelen van de klant, erkent deze volledig op eigen risico te handelen. In zulks geval garandeert WAPPY met betrekking tot de verstrekte informatie niet dezelfde beveiliging en confidentialiteit als zij garandeert met betrekking tot de inputdata (cfr. artikel 14.1). WAPPY is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse, speciale of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst of verwacht spaargeld, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt uit het gebruik van de diensten. Deze beperking van aansprakelijkheid is tevens van toepassing nadat WAPPY uitdrukkelijk werd ingelicht over het potentiële verlies van de klant. WAPPY is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Met uitzondering van de vrijwaring door WAPPY volgens bovenstaande garantiebepaling, is de aansprakelijkheid van WAPPY beperkt tot het bedrag waartoe WAPPY is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. De klant erkent tenslotte dat WAPPY geen garantie biedt dat de diensten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de klant door WAPPY, zodoende WAPPY niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.

19. OVERMACHT/HARDSHIP

Indien WAPPY, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om haar verplichtingen uit te voeren of de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, heeft zij het recht om de uitvoering ervan geheel/ gedeeltelijk en voorlopig voor de duur van deze overmacht dan wel definitief op te schorten, zonder tot enige vooropzeg gehouden te zijn of enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd: inbeslagname, ziekte, oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, schaarste aan diensten, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij WAPPY, hetzij bij één van haar leveranciers. In het geval van hardship, houdt WAPPY eraan om de voorwaarden van de overeenkomst te heronderhandelen. In het geval tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt, houdt WAPPY zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de hardship.

20. COMPENSATIE

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen WAPPY en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen WAPPY en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door partijen doorgevoerde schuldvergelijking.

21. INTELLECTUELE RECHTEN

WAPPY garandeert te beschikken over de nodige licenties of andere intellectueel ƒrechtelijke bescherming voor het aanbieden van haar dienstenassortiment. Evenwel behoudt WAPPY alle auteursrechten, merkrechten of de aan haar gegunde rechten op de door haar opgemaakte dienstomschrijving, programma’s, concepten, teksten, ontwerpen, tekeningen, modellen, foto’s en diensten, zodoende de klant niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WAPPY mag overgaan tot het kopiëren van de diensten of gebruik ervan andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn.

22. PERSOONSGEGEVENS

De klant geeft aan WAPPY de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. WAPPY handelt hierbij in overeenstemming met de Belgisch wet verwerking persoonsgegeven d.d. 8 december 1992. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door WAPPY aangeboden prestaties en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen WAPPY en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van WAPPY meer wenst te ontvangen, dient de klant WAPPY hiervan op de hoogte te brengen.

23. RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar WAPPY haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij WAPPY hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

24. TAAL

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de klant dat de taal van deze algemene voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met WAPPY. De oorspronkelijke taal van deze voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de klant toe.

Alt Img

Convinced?

Try Wappy 1 month for free and get to know an easier way to register work orders.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×